PCI sang 4 USB 2.0

85,000

• Thêm 4 cổng USB cho PC.