Hướng dẫn fix các lỗi Update Windows 10 0x80073712

Hướng dẫn fix các lỗi Update Windows 10 0x80073712 với 2 bước:

Bước 1: Vào Search Box

troubleshoot settings -> Additional troubleshooter ->Windows Update -> Run the troubleshooter -> Chờ fix

Bước 2: Vào Search Box

cmd -> Run as administrator -> sfc /scannow -> Chờ fix